Trắc nghiệm Lịch Sử 10 Bài 27: Quá trình dựng nước và giữ nước có đáp án (P1)

  • 5887 lượt thi

  • 16 câu hỏi

  • 16 phút

Câu 1:

Quốc gia cổ đại đầu tiên trên đất nước ta là

Xem đáp án

Đáp án A

Quốc gia cổ đại đầu tiên trên đất nước ta là nước Văn Lang.


Câu 2:

Người Việt cổ thời kì Văn Lang - Âu Lạc chủ yếu phát triển nền kinh tế

Xem đáp án

Đáp án C

Người Việt cổ thời kì Văn Lang - Âu Lạc chủ yếu phát triển nền kinh tế nông nghiệp trồng lúa nước.


Câu 3:

Nền văn minh Văn Lang - Âu Lạc còn được gọi là

Xem đáp án

Đáp án A

Nền văn minh Văn Lang - Âu Lạc còn được gọi là văn minh sông Hồng.


Câu 4:

Thành tựu nào dưới đây không thuộc văn minh Văn Lang - Âu Lạc?

Xem đáp án

Đáp án D

Chữ Nôm không phải là thành tựu của nền văn minh Văn Lang - Âu Lạc.


Câu 5:

Nội dung nào không phản ánh đúng vai trò của nền văn minh Văn Lang - Âu Lạc trong lịch sử Việt Nam?

Xem đáp án

Đáp án A

Văn minh Văn Lang - Âu Lạc là nền văn minh đầu tiên của nước ta, do đó phương án là nền văn minh thứ hai của người Việt là đáp án của câu hỏi.


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận