Trắc nghiệm Lịch Sử 8 Bài 31 (có đáp án): Ôn tập: Lịch sử Việt Nam từ năm 1858 đến năm 1918 (phần 2)

  • 1818 lượt thi

  • 21 câu hỏi

  • 15 phút

Câu 1:

Trước khi thực dân Pháp nổ súng xâm lược vào năm 1858, Việt Nam vẫn là

Xem đáp án

Đáp án A


Câu 2:

Nội dung nào không phản ánh đúng tình hình Việt Nam nửa cuối thế kỉ XIX?

Xem đáp án

Đáp án D

Giải thích: các lực lượng xã hội mới (giai cấp công nhân, tầng lớp tư sản, tiểu tư sản) xuất hiện ở Việt Nam vào đầu thế kỉ XX dưới tác động từ cuộc khai thác thuộc địa lần thứ nhất của thực dân Pháp.


Câu 3:

Cuộc khởi nghĩa tiêu biểu nhất của phong trào Cần Vương là

Xem đáp án

Khởi nghĩa Hương Khê là cuộc khởi nghĩa tiêu biểu trong phong trào Cần Vương vì:

- Thời gian diễn ra dài nhất trong 10 năm (1885-1895)

- Địa bàn hoạt động rộng lớn: khắp 4 tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình

- Trình độ tổ chức tiến bộ nhất

+ Có hẳn 1 giai đoạn 3 năm chuẩn bị lực lượng

+ Nghĩa quân được chia thành 15 thứ quân. Mỗi thứ quân có từ 100 đến 500 người, phân bố trên địa bàn 4 tỉnh. Họ được trang bị súng trường theo kiểu Pháp tự chế tạo

Đáp án cần chọn là: D


Câu 4:

Nhân tố nào dẫn đến sự chuyển biến kinh tế - xã hội Việt Nam trong những năm cuối thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XX?

Xem đáp án

Sau khi hoàn thành quá trình xâm lược vũ trang và bình định quân sự, thực dân Pháp đã triển khai chương trình khai thác thuộc địa lần thứ nhất. Dưới tác động của cuộc khai thác thuộc địa, phương thức sản xuất tư bản chủ nghĩa được du nhập đã dẫn tới những chuyển biến lớn về kinh tế - xã hội Việt Nam đầu thế kỉ XX

Đáp án cần chọn là: A


Câu 5:

Đâu không phải lý do khiến thực dân Pháp xúc tiến xâm lược Việt Nam từ giữa thế kỉ XIX?

Xem đáp án

- Từ giữa thế kỉ XIX, chủ nghĩa tư bản Pháp tiến dần lên giai đoạn chủ nghĩa đế quốc, nhu cầu về nguyên liệu, thị trường, nhân công ngày càng tăng trong khi những nguồn lực trong nước đã dần cạn kiệt.

- Trong khi đó Việt Nam là một nước giàu tài nguyên thiên nhiên, thị trường tiêu thụ rộng lớn, nhân công giá rẻ, chế độ phong kiến đang lâm vào tình trạng khủng hoảng

- Từ khi thất thế ở Canada và Ấn Độ, Pháp càng muốn có một thuộc địa ở Viễn Đông mà trước hết là Việt Nam

=> Thực dân Pháp xâm lược Việt Nam là tất yếu lịch sử, nhưng nước Việt Nam rơi vào tay Pháp không phải là tất yếu.

=> Loại trừ đáp án: C

Đáp án cần chọn là: C


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận