Trắc nghiệm Lịch Sử 9 Bài 16 (có đáp án): Hoạt động của Nguyễn Ái Quốc ở nước ngoài

  • 6118 lượt thi

  • 10 câu hỏi

  • 10 phút

Câu 1:

Sự kiện nào đánh dấu việc Nguyễn Ái Quốc bước đầu tìm thấy con đường cứu nước đúng đắn?

Xem đáp án

Đáp án: B

Giải thích:

Năm 1920, Nguyễn Ái Quốc đọc bản sơ thảo lần thứ nhất những luận cương về vấn đề dân tộc và vấn đề thuộc địa của Lê-nin đăng trên báo Nhân đạo của Đảng Xã hội Pháp. Luận cương đã giúp Nguyễn Ái Quốc khẳng định con đường đấu tranh giành độc lập và tự do cho nhân dân Việt Nam – con đường cách mạng vô sản.


Câu 2:

Sự kiện nào đánh dấu bước ngoặt trong hoạt động cách mạng của Nguyễn Ái Quốc từ chủ nghĩa yêu nước đến chủ nghĩa Mác – Lê-nin?

Xem đáp án

Đáp án: C

Giải thích:

Tại Đại hội của Đảng Xã hội Pháp họp ở Tua (12 – 1920), Nguyễn Ái Quốc bỏ phiếu tán thành gia nhập Quốc tế thứ ba và tham gia sáng lập Đảng Cộng sản Pháp. Sự kiện này đánh dấu bước ngoặt trong hoạt động cách mạng của Nguyễn Ái Quốc từ chủ nghĩa yêu nước đến chủ nghĩa Mác – Lê-nin và đi theo con đường cách mạng vô sản.


Câu 3:

Cơ quan ngôn luận của Hội Liên hiệp thuộc địa là:

Xem đáp án

Đáp án: C

Giải thích:

(SGK – trang 62)


Câu 4:

Cuốn sách Bản án chế độ thực dân Pháp được xuất bản vào thời gian nào?

Xem đáp án

Đáp án: B

Giải thích:

Cuốn sách Bản án chế độ thực dân Pháp được xuất bản vào năm 1925 tại Pari.


Câu 5:

Trong những năm 1923 – 1924, Nguyễn Ái Quốc hoạt động ở đâu?

Xem đáp án

Đáp án: C

Giải thích:

- Tháng 6 – 1923, Nguyễn Ái Quốc sang Liên Xô dự Hội nghị Quốc tế Nông dân và được bầu vào Ban Chấp hành.

- Năm 1924, tham dự Đại hội lần thứ V Quốc tế Cộng sản.


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận