Trắc nghiệm Lịch Sử 9 Bài 18 (có đáp án): Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời

  • 4840 lượt thi

  • 13 câu hỏi

  • 10 phút

Câu 1:

Đầu năm 1930, Nguyễn Ái Quốc triệu tập hội nghị hợp nhất các tổ chức cộng sản là do

Xem đáp án

Đáp án: B

Giải thích:

Đầu năm 1930, ba tổ chức cộng sản ra đời hoạt động riêng rẽ, tranh giành ảnh hưởng với nhau. Điều này ảnh hưởng sâu sắc đến sự phát triển của cách mạng Việt Nam. Yêu cầu bức thiết là cần phải có 1 Đảng Cộng sản thống nhất trong cả nước để lãnh đạo cách mạng VN. Yêu cầu đó đã thúc đẩy Nguyễn Ái Quốc triệu tập hội nghị hợp nhất các tổ chức cộng sản.


Câu 2:

Vì sao sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam (1930) là bước ngoặt vĩ đại của lịch sử cách mạng Việt Nam?

Xem đáp án

Đáp án: C

Giải thích:

Sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam (1930) là bước ngoặt vĩ đại của lịch sử cách mạng Việt Nam vì đã chấm dứt tình trạng khủng hoảng về đường lối và giai cấp lãnh đạo. Từ đây cách mạng Việt Nam đặt dưới sự lãnh đạo của một chính đảng duy nhất, là cơ sở quan trọng cho mọi thắng lợi sau này.


Câu 3:

Việc chấm dứt tình trạng khủng hoảng về đường lối cứu nước ở Việt Nam đầu thế kỉ XX được đánh dấu bằng sự kiện nào?

Xem đáp án

Đáp án: D

Giải thích:

Đảng Cộng sản Việt Nam (1930) ra đời đã chấm dứt tình trạng khủng hoảng về đường lối và giai cấp lãnh đạo.


Câu 4:

Hội nghị thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (1930) được tổ chức tại đâu?

Xem đáp án

Đáp án: B

Giải thích:

Từ ngày 6-1-1930, hội nghị hợp nhất các tổ chức cộng sản đã họp ở Cửu Long (Hương Cảng, Trung Quốc).


Câu 5:

Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng là:

Xem đáp án

Đáp án: C

Giải thích: Chính cương vắn tắt, Sách lược vắn tắt được hội nghị thông qua là Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng.


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

L

1 năm trước

Lê Thùy

Tốt, bám sát kiến thức Câu hỏi mang tính thực tiễn hay

Bình luận


Bình luận

Ng Thị Quỳnh Hương
09:45 - 13/03/2021

bị lỗi rồi không làm bài được:))))

người âm phủ
20:38 - 06/03/2022

não có vấn đề à

người âm phủ
20:37 - 06/03/2022

cái này dễ
dùng kiểm tra trang web là ra kết quả