Trắc nghiệm Lịch Sử 9 Bài 23 (có đáp án): Tổng khởi nghĩa tháng Tám năm 1945 và sự thành lập nước

  • 4719 lượt thi

  • 13 câu hỏi

  • 10 phút

Câu 1:

Nội dung nào không phản ánh đúng điều kiện chủ quan dẫn đến sự bùng nổ của Cách mạng tháng Tám năm 1945?

Xem đáp án

Đáp án: B

Giải thích:

Nhật Bản tuyên bố đầu hàng quân Đồng minh không điều kiện là nguyên nhân khách quan.


Câu 2:

Nhận xét nào sau đây là không đúng về cuộc Cách mạng tháng Tám năm 1945 ở Việt Nam?

Xem đáp án

Đáp án: B

Giải thích:

Cách mạng tháng Tám năm 1945 ở Viêt Nam diễn ra với sự chuẩn bị lâu dài, trong quá trình đấu tranh có đổ máu, giằng co giữa các bên chứ không phải bằng phương pháp hòa bình.


Câu 3:

Nhận xét nào sau đây không đúng về tính chất của cuộc cách mạng Tháng Tám?

Xem đáp án

Đáp án: D

Giải thích:

Tính bạo lực không thể hiện rõ nét qua cách mạng Tháng Tám năm 1945.


Câu 4:

Nội dung nào không phản ánh đúng những bài học kinh nghiệm cách mạng Việt Nam có thể rút ra từ thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám năm 1945?

Xem đáp án

Đáp án: C

Giải thích:

Trong cách mạng Tháng Tám năm 1945 ta hoạt động bí mật là chủ yếu.


Câu 5:

Một trong những bài học kinh nghiệm rút ra từ thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám năm 1945 có thể vận dụng trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc Việt Nam hiện nay là:

Xem đáp án

Đáp án: D

Giải thích:

Trong cách mạng tháng Tám năm 1945 ta đã chớp thời cơ Nhật đầu hàng Đồng minh để tiến hành Tổng khởi nghĩa giành chính quyền trong cả nước. Đây là bài học kinh nghiệm có thể áp dụng trong thời kì hiện nay.


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận