Trắc nghiệm Lịch Sử 9 Bài 3 (có đáp án): Quá trình phát triển của phong trào giải phóng

  • 5317 lượt thi

  • 11 câu hỏi

  • 10 phút

Câu 1:

Ý nào dưới đây là thời cơ thuận lợi để các nước Đông Nam Á tiến hành khởi nghĩa vũ trang giành chính quyền trong cuối năm 1945?

Xem đáp án

Đáp án: B

Giải thích: Cuối năm 1945, các nước Đông Nam Á hầu hết đang bị Nhật thống trị vì vậy việc Nhật tuyên bố đầu hàng Đồng minh là thời cơ ngàn năm có một đối với cuộc đấu tranh giành chính quyền của các nước ĐNÁ.


Câu 2:

Những nước nào ở Đông Nam Á giành được độc lập trong năm 1945?

Xem đáp án

Đáp án: A

Giải thích: Ba nước ở Đông Nam Á tuyên bố độc lập trong năm 1945 bao gồm: In- đô-nê-xi-a (ngày 17 – 8 – 1945), Việt Nam (ngày 2 – 9 – 1945), Lào (ngày 12 – 10 – 1945).


Câu 3:

“Năm châu Phi” (1960) là tên gọi cho sự kiện nào sau đây?

Xem đáp án

Đáp án C

Năm 1960 được gọi là “Năm châu Phi” với sự kiện 17 nước ở lục địa này tuyên bố độc lập. Từ sau đó, hệ thống thuộc địa của các nước đế quốc lần lượt tan rã, các dân tộc châu Phi giành lại được độc lập và chủ quyền.


Câu 4:

Phong trào đấu tranh giành độc lập của Ăng-gô-la, Mô-dăm-bích, Ghi-nê Bít-xao nhằm lật đổ ách thống trị của:

Xem đáp án

Đáp án: D.

Giải thích: (SGK – tr.14)


Câu 5:

Từ cuối những năm 70 của thế kỉ XX, chủ nghĩa thực dân chỉ còn tồn tại dưới hình thức nào?

Xem đáp án

Đáp án: C

Giải thích: Từ cuối những năm 70 của thế kỉ XX, chủ nghĩa thực dân chỉ còn tồn tại dưới hình thức cuối cùng của nó là chế độ phân biệt chủng tộc (A-pác-thai), tập chủ ở ba nước miền nam châu Phi là Rô-đê-di-a, Tây Nam Phi và Cộng hòa Nam Phi.


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận