Dạng 7. Viết phương trình dao động điều hoà có đáp án

  • 279 lượt thi

  • 10 câu hỏi

  • 60 phút

Câu 1:

Một vật dao động điều hòa với biên độ A = 2 cm, tần số góc   5rad/s  pha ban đầu  π2rad. Phương trình dao động của vật là

Xem đáp án

Đáp án đúng là B

Phương trình dao động của vật là x=2cos5t+π2cm.


Câu 2:

Một vật nhỏ dao động điều hòa dọc theo trục Ox với biên độ 5 cm, chu kỳ 2 s. Tại thời điểm t = 0, vật đi qua vị trí cân bằng theo chiều dương. Phương trình dao động của vật là

Xem đáp án

Đáp án đúng là B

Ta có ω=2πT=π rad/s.

Phương trình dao động của vật có dạng  x=5cos2πt+φ.

Tại thời điểm  t=0 ta có   cosφ=0sinφ>0φ=π2.


Câu 3:

Một vật nhỏ dao động điều hòa dọc theo trục Ox. Trong thời gian 31,4 s chất điểm thực hiện được 100 dao động toàn phần. Gốc thời gian là lúc chất điểm đi qua vị trí có li độ 2 cm theo chiều âm với tốc độ  403 cm/s. Lấy  π=3,14, phương trình dao động của chất điểm là

Xem đáp án

Đáp án đúng là D

Chu kì dao động là T=31,4100=π10 sω=2πT=20 rad/s.

Ta có  A=x2+v2ω2=4+403202=4 cm.

Phương trình dao động của vật có dạng x=4cos20t+φcm.

Tại thời điểm t=0   ta có   cosφ=12sinφ=32φ=π3.


Câu 4:

Một vật nhỏ dao động điều hòa với chu kì T = 2 s. Khi vật cách vị trí cân bằng một khoảng 5 cm thì vật có vận tốc là  12π cm/s. Chọn mốc thời gian khi vật qua vị trí cân bằng theo chiều âm. Phương trình dao động của vật là

Xem đáp án

Đáp án đúng là D

Ta có   ω=2πT=π rad/s.

Lại có hệ thức độc lập với thời gian x2+v2ω2=A2A=52+122=13 cm.

Phương trình của vật x=13cosπt+φ  .

Tại t=0   ta có   x=13cosφ=0v=13πsinφ<0φ=π2x=13cosπt+π2cm.

Câu 5:

Một vật nhỏ dao động điều hòa trên quỹ đạo dài 8 cm. Khi đi qua vị trí cân bằng vận tốc có độ lớn  40π cm/s. Gọi mốc thời gian là lúc vật đi qua vị trí  23 theo chiều dương. Phương trình dao động của vật là

Xem đáp án

Đáp án đúng là A

Biên độ dao động là A=L2=4 cm.

Lại có ωA=40πω=10π rad/s.

Giả sử phương trình dao động của vật là  x=4cos10πt+φ.

Tại t=0 ta có   x=4cosφ=23v=40πsinφ>0φ=π6x=4cos10πtπ6cm.

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận