Trắc nghiệm Ngữ Văn 12 (có đáp án): Bài giảng phong cách ngôn ngữ hành chính (tiếp theo)

  • 1133 lượt thi

  • 12 câu hỏi

  • 15 phút

Câu 1:

Ngôn ngữ hành chính là gì?

Xem đáp án

Chọn đáp án: A


Câu 2:

Văn bản nào sau đây không phải là văn bản hành chính?

Xem đáp án

Chọn đáp án: D


Câu 3:

Một số đặc điểm tiêu biểu về ngôn ngữ của các loại văn bản hành chính là:

Xem đáp án

Chọn đáp án: D


Câu 4:

Đặc trưng nào sau đây là đặc trưng của phong cách ngôn ngữ hành chính?

Xem đáp án

Chọn đáp án: A


Câu 5:

Tính khuôn mẫu của phong cách ngôn ngữ hành chính thể hiện như thế nào?

Xem đáp án

Chọn đáp án: A


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận