Trắc nghiệm Ngữ Văn 12 (có đáp án): Văn bản tổng kết

  • 1003 lượt thi

  • 9 câu hỏi

  • 10 phút

Câu 1:

Trong những tình huống sau, tình huống nào không cần tạo lập văn bản tổng kết?

Xem đáp án

Chọn đáp án: C


Câu 2:

Trong những văn bản tổng kết sau, văn bản nào là tổng kết về hoạt động thực tiễn?

Xem đáp án

Chọn đáp án: D


Câu 3:

Dòng nào sau đây nêu không chính xác về ý nghĩa của văn bản tổng kết?

Xem đáp án

Chọn đáp án: D


Câu 4:

Bám sát thực tế và đối tượng, phản ánh trung thực những gì đã diễn ra nằm trong yêu cầu nào sau đây của văn bản tổng kết?

Xem đáp án

Chọn đáp án: A


Câu 5:

Văn bản tổng kết hoạt động thực tiễn thuộc kiểu văn bản nào?

Xem đáp án

Chọn đáp án: A


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận