Trắc nghiệm: Những yêu cầu về sử dụng tiếng Việt có đáp án

  • 373 lượt thi

  • 10 câu hỏi

  • 50 phút


Danh sách câu hỏi

Câu 1:

Dòng nào nêu đúng các phương diện của yêu cầu sử dụng tiếng Việt?

Xem đáp án

Chọn đáp án: B


Câu 2:

Dòng nào khái quát được yêu cầu sử dụng tiếng Việt?

Xem đáp án

Chọn đáp án: A


Câu 3:

Dòng nào nêu đúng và đủ yêu cầu sử dụng tiếng Việt về ngữ âm và chữ viết?

Xem đáp án

Chọn đáp án: C


Câu 4:

Trường hợp nào sau đây mắc lỗi về ngữ âm và chữ viết?

Xem đáp án

Chọn đáp án: C


Câu 5:

Dòng nào nêu đúng và đủ yêu cầu sử dụng tiếng Việt về từ ngữ?

Xem đáp án

Chọn đáp án: A


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

Đánh giá

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận

Hồ Phú Anh
08:14 - 07/06/2021

C10 D

Hồ Phú Anh
08:15 - 07/06/2021

*C