Trắc nghiệm: Phong cách ngôn ngữ chính luận có đáp án

  • 1061 lượt thi

  • 4 câu hỏi

  • 15 phút

Câu 1:

Chính luận là:

Xem đáp án

=> Đáp án B


Câu 2:

Nhận định nào không đúng?

Xem đáp án

=> Đáp án D


Câu 3:

Loại văn bản nào sau đây không thuộc thể loại văn bản chính luận?

Xem đáp án

=> Đáp án C


Câu 4:

Đặc trưng nào sau đây không có trong văn bản chính luận? 

Xem đáp án

=> Đáp án D


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận