Trắc nghiệm: Phong cách ngôn ngữ sinh hoạt (Tiếp theo) có đáp án

  • 357 lượt thi

  • 11 câu hỏi

  • 50 phút


Danh sách câu hỏi

Câu 1:

Ngôn ngữ sinh hoạt là gì?

Xem đáp án

Chọn đáp án: D


Câu 2:

Dạng lời nói bên trong của ngôn ngữ sinh hoạt gồm có?

Xem đáp án

Chọn đáp án: C


Câu 3:

Phong cách ngôn ngữ sinh hoạt có các đặc trưng sau?:

Xem đáp án

Chọn đáp án: D


Câu 4:

Tính cảm xúc của ngôn ngữ sinh hoạt biểu hiện qua?

Xem đáp án

Chọn đáp án: B


Câu 5:

Các đặc trưng nào không phải của phong cách ngôn ngữ sinh hoạt?

Xem đáp án

Chọn đáp án: D


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

Đánh giá

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận