Trắc nghiệm Sinh Học 10 Bài 6 (có đáp án): Axit nuclêic

  • 9700 lượt thi

  • 30 câu hỏi

  • 29 phút

Câu 1:

Các nuclêôtit trên một mạch đơn của phân tử ADN liên kết với nhau bằng

Xem đáp án

Đáp án A

- Các nuclêôtit trên một mạch đơn của phân tử ADN liên kết với nhau bằng liên kết phôtphođieste bền vững.

- Liên kết hiđrô là liên kết giữa các nuclêôtit trên 2 mạch đơn của phân tử ADN theo nguyên tắc bổ sung.

- Liên kết glicôzit là liên kết giữa các đơn phân glucôzơ trong cacbohiđrat.

- Liên kết peptit là liên kết giữa các axit amin trong prôtêin.


Câu 2:

Các nguyên tố nào sau đây cấu tạo nên axit nucleic?

Xem đáp án

Đáp án A

Axit nuclêic là đại phân tử hữu cơ được cấu tạo từ 5 nguyên tố gồm: C, H, O, N, P.

Các nguyên tố nào sau đây cấu tạo nên axit nucleic? (ảnh 1)


Câu 3:

Liên kết phôtphodieste là liên kết giữa

Xem đáp án

Đáp án C

Liên kết phôtphođieste là liên kết giữa đường của nuclêôtit này với axit phôtphoric của nuclêôtit kế tiếp trên mạch đơn của phân tử ADN. Đây là liên kết bền vững.

Liên kết phôtphodieste là liên kết giữa A Các axit phôtphoric của các nucleotit (ảnh 1)


Câu 4:

Axit nucleic cấu tọa theo nguyên tắc nào sau đây?

Xem đáp án

Đáp án A

- Axit nuclêic gồm ADN và ARN. Axit nuclêic được cấu tạo theo nguyên tắc đa phân mà đơn phân cấu tạo chính là các nuclêôtit.

- Nguyên tắc bán bảo tồn và nguyên tắc bổ sung chỉ được thể hiện trong cấu trúc ADN mạch kép. Còn ARN có dạng mạch đơn thì không được cấu tạo theo nguyên tắc bán bảo tồn và nguyên tắc bổ sung (nguyên tắc bổ sung chỉ được thể hiện trong những đoạn bổ sung cục bộ của tARN, rARN còn không có ở mARN).


Câu 5:

Cho các nhận định sau về axit nucleic. Nhận định nào đúng?

Xem đáp án

Đáp án D

A. Sai. Axit nuclêic được cấu tạo từ 5 nguyên tố hóa học C, H, O, N và P.

B. Sai. Axit nuclêic tồn tại trong nhân của tế bào nhân thực và vùng nhân của tế bào nhân sơ.

C. Sai. ADN mới được cấu tạo theo nguyên tắc bổ sung và nguyên tắc bán bảo tồn còn ARN mạch đơn thì không được cấu tạo theo nguyên tắc này.

D. Đúng. Có 2 loại axit nuclêic là ADN và ARN.


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

1 năm trước

Thien Huynh Cao

10 tháng trước

Thọ Đỗ Ihị

Bình luận


Bình luận