Trắc nghiệm Sinh học 11 KNTT Bài 1. Khái quát về trao đổi chất và chuyển hóa năng lượng có đáp án

  • 362 lượt thi

  • 15 câu hỏi

  • 45 phút

Câu 1:

Đâu là vai trò của trao đổi chất và chuyển hóa năng lượng đối với sinh vật?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: C

Trao đổi chất và chuyển hóa năng lượng có vai trò giúp sinh vật tồn tại và phát triển.


Câu 2:

Quá trình nào dưới đây không phải là dấu hiệu đặc trưng của trao đổi chất và chuyển hóa năng lượng ở sinh vật?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: A

Dấu hiệu đặc trưng của trao đổi chất và chuyển hóa năng lượng ở sinh vật thể hiện qua các quá trình:

- Tiếp nhận các chất từ môi trường và vận chuyển các chất.

- Biến đổi các chất kèm theo chuyển hóa năng lượng ở tế bào.

- Thải các chất vào môi trường.

- Điều hòa.

→ A là đáp án sai.


Câu 3:

Quá trình chuyển hóa năng lượng trong sinh giới được chia thành mấy giai đoạn?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: B

Quá trình chuyển hóa năng lượng trong sinh giới được chia thành 3 giai đoạn: Giai đoạn tổng hợp, giai đoạn phân giải, giai đoạn huy động năng lượng.


Câu 4:

Nguồn năng lượng khởi đầu trong sinh giới là

Xem đáp án

Đáp án đúng là: D

Nguồn năng lượng khởi đầu trong sinh giới là năng lượng ánh sáng.


Câu 5:

Ở giai đoạn phân giải, nhờ quá trình nào mà thế năng trong các phân tử hữu cơ được biến đổi thành động năng?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: B

Ở giai đoạn phân giải, các liên kết hóa học trong phân tử hữu cơ chứa năng lượng ở dạng thế năng, nhờ quá trình hô hấp mà thế năng này biến đổi thành động năng.


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận