Trắc nghiệm: Thao tác lập luận bình luận có đáp án

  • 1112 lượt thi

  • 5 câu hỏi

  • 15 phút

Câu 1:

Thế nào là bình luận? 

Xem đáp án

ð Đáp án D


Câu 2:

Dòng nào không nói đúng đặc điểm của bình luận?

Xem đáp án

ð Đáp án D


Câu 3:

Dòng nào nói không đúng tác dụng của bình luận? 

Xem đáp án

ð Đáp án D


Câu 4:

Nguyên nhân nào khiến cho việc trình bày ý kiến của những bình luận không được sáng tỏ, có sức thuyết phục và hấp dẫn?

Xem đáp án

ð Đáp án C


Câu 5:

Có nhiều cách bình luận. Nhưng dù theo cách nào thì người bình luận cũng phải:

Xem đáp án

Đáp án D


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận