Trắc nghiệm : Thơ Hai-cư của Ba-sô có đáp án

  • 366 lượt thi

  • 8 câu hỏi

  • 20 phút


Danh sách câu hỏi

Câu 1:

Thơ hai-cư là thể thơ gì?

Xem đáp án

Chọn đáp án: B


Câu 2:

Thơ hai-cư thường được so sánh với điều gì?

Xem đáp án

Chọn đáp án: A


Câu 3:

Quý ngữ là gì?

Xem đáp án

Chọn đáp án: C


Câu 4:

Bài thơ sau của Ba-sô thể hiện điều gì?

Lệ trào nóng hổi

tan trên tay tóc mẹ

làn sướng thu

Xem đáp án

Chọn đáp án: D


Câu 5:

Hình ảnh làn sương thu gợi liên tưởng đến điều gì?

Xem đáp án

Chọn đáp án: D


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

Đánh giá

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận