Trắc nghiệm Tiếng anh 10 Unit 10. C: Reading có đáp án

  • 42 lượt thi

  • 20 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Read the following passage and mark the letter A, B, C, or D to indicate the correct answer to each of the questions.

The biggest difference between an eco-lodge and a green hotel is the setting in which you'll find them. Eco lodges tend to be more remote, located in relatively pristine natural environments such as beaches, jungles and mountains. Green hotels, on the other hand, are more often associated with cities and towns.

Eco lodges and green hotels both emphasize elements such as environmental responsibility and minimizing negative impact. The best ones offer renewable energy sources, recycling services, eco-friendly toiletries, energy efficient lighting, locally sourced food, organic linens and towels, non-toxic cleaning supplies, non-disposable dishes, water conservation methods and various other sustainability-focused initiatives.

But eco lodges tend to be more dependent on the natural environment than green hotels. They are also generally more active in nature and wildlife conservation, more focused on educating visitors about the flora and fauna of local ecosystems, and more deeply connected with the area's indigenous culture (whose influence is often incorporated into the lodge's decor and restaurant menu).

The best eco lodges also work to ensure positive relationships with the local people. They train and employ them at fair wages, take part in community development initiatives, offer activities that help visitors conserve and appreciate local customs, and contribute to the local economy. In this way, they reinforce the notion of ecotourism as a more sustainable long-term business model than altering or destroying habitats for quick financial gains.

The passage mainly discusses ____.

Xem đáp án

Đáp án đúng là: B

Đoạn văn chủ yếu thảo luận về nhà nghỉ sinh thái là gì và chúng hoạt động như thế nào.


Câu 2:

The word "ones" in the passage refers to ____.

Xem đáp án

Đáp án đúng là: B

Dựa vào câu: Eco lodges and green hotels both emphasize elements such as environmental responsibility and minimizing negative impact. The best ones offer ...

Dịch: Các nhà nghỉ sinh thái và khách sạn xanh đều nhấn mạnh các yếu tố như trách nhiệm với môi trường và giảm thiểu tác động tiêu cực. Những cái tốt nhất cung cấp ...


Câu 3:

The word "initiatives" in the passage is closest in meaning to ____.

Xem đáp án

Đáp án đúng là: B

Initiatives = sự phán đoán


Câu 4:

According to the passage, all of the following are true about eco lodges EXCEPT that ____.

Xem đáp án

Đáp án đúng là: A

Dựa vào câu: Eco lodges tend to be more remote, located in relatively pristine natural environments such as beaches, jungles and mountains. Green hotels, on the other hand, are more often associated with cities and towns.

Dịch: Các nhà nghỉ sinh thái có xu hướng xa hơn, nằm trong môi trường tự nhiên tương đối nguyên sơ như bãi biển, rừng rậm và núi. Mặt khác, các khách sạn xanh thường gắn liền với các thành phố và thị trấn.


Câu 5:

The word "they" in the passage refers to ____.

Xem đáp án

Đáp án đúng là: D

Dựa vào câu: They train and employ them at fair wages, take part in community development initiatives, offer activities that help visitors conserve and appreciate local customs, and contribute to the local economy. In this way, they reinforce the notion of ecotourism as a more sustainable long-term business model than altering or destroying habitats for quick financial gains.

Dịch: Họ đào tạo và tuyển dụng họ với mức lương công bằng, tham gia vào các sáng kiến phát triển cộng đồng, cung cấp các hoạt động giúp du khách bảo tồn và đánh giá cao các phong tục địa phương cũng như đóng góp cho nền kinh tế địa phương. Bằng cách này, họ củng cố khái niệm du lịch sinh thái như một mô hình kinh doanh lâu dài bền vững hơn là thay đổi hoặc phá hủy môi trường sống để thu được lợi nhuận tài chính nhanh chóng.


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận