Trắc nghiệm Tiếng anh 10 Unit 4. B: Vocabulary and Grammar có đáp án

  • 43 lượt thi

  • 20 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Mark the letter A, B, C, or D to indicate the correct answer to the following question.

Volunteer work includes activities that we ____ in beyond the realms of paid employment and household work, whether joining community-based organizations or just helping neighbours.

Xem đáp án

Đáp án đúng là: B

Choose to do smth: Lựa chọn làm việc gì

Dịch: Công việc tình nguyện bao gồm các hoạt động mà chúng tôi chọn tham gia ngoài lĩnh vực việc làm được trả lương và công việc gia đình, cho dù tham gia các tổ chức dựa vào cộng đồng hay chỉ giúp đỡ hàng xóm.


Câu 2:

Volunteer work has ranged from casual or regular assistance to community residents and family members in ____, to more collective and organized efforts to better the quality of life of the community.

Xem đáp án

Đáp án đúng là: C

in need: cần trợ giúp

Dịch: Công việc tình nguyện bao gồm từ việc hỗ trợ bình thường hoặc thường xuyên cho các cư dân cộng đồng và các thành viên gia đình đang gặp khó khăn, đến các nỗ lực tập thể và có tổ chức hơn nhằm cải thiện chất lượng cuộc sống của cộng đồng.


Câu 3:

Informal learning and volunteer work are two dynamics _________ coexist every day in communities throughout the world.

Xem đáp án

Đáp án đúng là: B

Đại từ quan hệ làm chủ ngữ

Dịch: Học tập không chính thức và công việc tình nguyện là hai động lực cùng tồn tại hàng ngày trong các cộng đồng trên khắp thế giới.


Câu 4:

Volunteer activities bring together people who might not ____ have contact with one another.

Xem đáp án

Đáp án đúng là: B

Trạng từ dùng để chỉ ra điều ngược lại đối với thông tin đã đề cập trước đó

Dịch: Các hoạt động tình nguyện tập hợp những người có thể không có liên hệ với nhau.


Câu 5:

Many voluntary organizations share information ____ local government and community to push forward community services.

Xem đáp án

Đáp án đúng là: D

share smth smb with: chia sẻ với ai cái gì

Dịch: Nhiều tổ chức tình nguyện chia sẻ thông tin với chính quyền địa phương và cộng đồng để thúc đẩy các dịch vụ cộng đồng.


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận