Writing

  • 1638 lượt thi

  • 15 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Each sentence has a mistake. Find it by choosing the letter A, B, C or D.

We met the women and her dog which went to market

Xem đáp án

Đáp án: C

Giải thích: sửa which ⇒ that

Đại từ quan hệ that được dùng khi cần thay thế cho cả người và vật

Dịch: Chúng tôi gặp người phụ nữ và con chó của cô ấy đang đi đến chợ


Câu 2:

Each sentence has a mistake. Find it by choosing the letter A, B, C or D.

Ms. Brown is the best beautiful lady that I’ve ever met.

Xem đáp án

Đáp án: A

Giải thích: sửa the best ⇒ the most

Câu so sánh nhất với tính từ dài: the + most + adj

Dịch: Bà Brown là người phụ nữ xinh đẹp nhất tôi từng gặp


Câu 3:

Each sentence has a mistake. Find it by choosing the letter A, B, C or D.

Our teacher is one of the kindest and most intelligentdoesn’t mention handsome men we know

Xem đáp án

Đáp án: D

Giải thích: sửa doesn’t mention ⇒ not to mention

Cụm từ “not to mention”: chưa kể

Dịch: Thầy giáo tôi là một trong những người đàn ông tốt bụng nhất, thông minh nhất, còn chưa kể là đẹp trai nhất mà tôi biết


Câu 4:

Each sentence has a mistake. Find it by choosing the letter A, B, C or D.

Her old grandmother is not enough strong to go walking up hills

Xem đáp án

Đáp án: A

Giải thích: sửa enough strong ⇒ strong enough

Cấu trúc be + adj + enough + to V: đủ như thế nào để làm gì

Dịch: Bà cô ấy không đủ khoẻ mạnh để đi bộ lên đồi


Câu 5:

Each sentence has a mistake. Find it by choosing the letter A, B, C or D.

What their country desires is a long-term policy for investment in science and technological

Xem đáp án

Đáp án: D

Giải thích: sửa technological ⇒ technology

Các từ nối với nhau bởi “and” cần ở dùng dạng thức và từ loại, science là danh từ nên sửa đáp án D thành danh từ

Dịch: Điều mà đất nước họ muốn là một chính sách lâu dài cho đầu từ vào khoa học và kĩ thuật


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận