Bài tập Trắc nghiệm Unit 2 Phonetics and Speaking

  • 629 lượt thi

  • 15 câu hỏi

  • 20 phút

Câu 1:

Choose the word that has the underlined part pronounced differently to the others.

Xem đáp án

Đáp án: C

Giải thích: Đáp án A, B, D phát âm là /ei/. Đáp án C phát âm là /ɪ/


Câu 2:

Choose the word that has the underlined part pronounced differently to the others.

Xem đáp án

Đáp án: D

Giải thích: Đáp án A, B, C phát âm là /n/. Đáp án D phát âm là /ng/


Câu 3:

Choose the word that has the underlined part pronounced differently to the others.

Xem đáp án

Đáp án: B

Giải thích: Đáp án A, C, D phát âm là /j/. Đáp án B phát âm là /g/


Câu 4:

Choose the word that has the underlined part pronounced differently to the others.

Xem đáp án

Đáp án: C

Giải thích: Đáp án A, B, D phát âm là /t/. Đáp án C phát âm là /d/


Câu 5:

Choose the word that has the underlined part pronounced differently to the others.

Xem đáp án

Đáp án: B

Giải thích: Đáp án A, C, D phát âm là /ʃ/. Đáp án B phát âm là /g/


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận