Bài tập Trắc nghiệm Unit 6 Phonetics and Speaking

  • 545 lượt thi

  • 15 câu hỏi

  • 20 phút

Câu 1:

Choose the word whose underlined part is pronounced differently from that of the others.

Xem đáp án

Đáp án: B

Giải thích: Đáp án A, C, D phần gạch chân phát âm là /o/. Đáp án B phần gạch chân phát âm là /ʌ/.


Câu 2:

Choose the word whose underlined part is pronounced differently from that of the others.

Xem đáp án

Đáp án: D

Giải thích: Đáp án B, C, A phần gạch chân phát âm là /k/. Đáp án A phần gạch chân phát âm là /tʃ/


Câu 3:

Choose the word whose underlined part is pronounced differently from that of the others.

Xem đáp án

Đáp án: A

Giải thích: Đáp án B, C, D phần gạch chân phát âm là /d/. Đáp án A phần gạch chân phát âm là /t/


Câu 4:

Choose the word whose underlined part is pronounced differently from that of the others.

Xem đáp án

Đáp án: B

Giải thích: Đáp án A, C, D phần gạch chân phát âm là /ʌ/. Đáp án B phần gạch chân phát âm là /ə/


Câu 5:

Choose the word whose underlined part is pronounced differently from that of the others.

Xem đáp án

Đáp án: A

Giải thích: Đáp án B, C, D phần gạch chân phát âm là /ɔː/. Đáp án A phần gạch chân phát âm là /ɜː/


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận