Trắc nghiệm Tin 11 Python Bài 10. Cấu trúc lặp có đáp án

  • 1225 lượt thi

  • 10 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Cấu trúc lặp với số lần biết trước có dạng:

Xem đáp án

Đáp án đúng là: B

Cấu trúc lặp với số lần biết trước có dạng:

for <biến đếm> in range([giá trị đầu], <giá trị cuối>, [bước nhảy]):

<lệnh>


Câu 2:

Cấu trúc lặp với số lần chưa biết trước có dạng:

Xem đáp án

Đáp án đúng là: A

Lệnh lặp while thực hiên khối lệnh với số lần lặp không biết trước. Cú pháp như sau:

while <điều kiện>:

<câu lệnh >


Câu 3:

Cho đoạn lệnh sau:

for i in range(5):

print(i)

Trên màn hình i có các giá trị là:

Xem đáp án

Đáp án đúng là: C

Vì i sẽ nhận các giá trị 0, 1, 2, 3, 4 theo cấu trúc vòng lặp for.


Câu 4:

Cho đoạn lệnh sau:

for i in range(1,5):

print(i)

Trên màn hình i có các giá trị là:

Xem đáp án

Đáp án đúng là: D

Vì i sẽ nhận các giá trị 1, 2, 3, 4 theo cấu trúc vòng for.


Câu 5:

Cho đoạn lệnh sau:

for i in range(1,10,2):

print(i)

Trên màn hình i có các giá trị là:

Xem đáp án

Đáp án đúng là: A

Cấu trúc lặp hàm range():

Range(start,end,step)

Trong đó, start = khởi đầu dãy, end = kết thúc dãy, step = bước nhảy.

⇒ Trên màn hình hiện: 1,3,5,7,9


5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

N

1 năm trước

Nguyenn Thao

Bình luận


Bình luận

laitheduyet
07:46 - 10/03/2023

bài hay quá thaafyb ơi