Trắc nghiệm Tin 11 Python Bài 16. Ví dụ làm việc với tệp có đáp án

  • 953 lượt thi

  • 10 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Để mở tệp bai1.doc để đọc dữ liệu bằng văn bản tiếng Việt Unicode thông dụng hiện nay ta dùng lệnh:

Xem đáp án

Đáp án đúng là: D

Vì cấu trúc để mở tệp trên đĩa là = open(, ["r"], [endcoding = "xxx"])


Câu 2:

Để đọc một lần toàn bộ văn bản trong tệp f ta dùng lệnh:

Xem đáp án

Đáp án đúng là: A

Lệnh: s = f.read()


Câu 3:

Để đọc mỗi lần một dòng từ tệp biến tệp f ta dùng lệnh:

Xem đáp án

Đáp án đúng là: D

Đáp án B là đọc tất cả tệp, đáp án A và C viết sai cấu trúc.


Câu 4:

Để mở và ghi dữ liệu vào tệp b.txt với biến tệp f ta dùng lệnh:

Xem đáp án

Đáp án đúng là: B

Cấu trúc mở tệp để ghi dữ liệu là:

= open(,"w",[endcoding = "xxx"] )


Câu 5:

Để ghi xâu s vào biến tệp f ta dùng cú pháp:

Xem đáp án

Đáp án đúng là: A

Cấu trúc ghi vào tệp: .write()


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận