Trắc nghiệm Tin 11 Python Bài 3. Cấu trúc chương trình có đáp án

  • 687 lượt thi

  • 10 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Phát biểu nào sau đây là đúng khi nói về phần khai báo trong Python:

Xem đáp án

Đáp án đúng là: D

Vì trong Python không phải khi nào cũng cần có phần khai báo. Chỉ khai báo khi chương trình có sử dụng đến thư viện chương trình con nào đó.


Câu 2:

Trong Python khi cần khai báo hằng ta khai báo ở đâu?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: C

Trong Python khai báo biến hay hằng không nhất thiết phải khai báo ở đầu chương trình mà có thể khai báo ở bất kì vị trí nào trong chương trình trước khi dùng đến


Câu 3:

Thư viện math trong Python cung cấp các chương trình có sẵn để làm việc với các hàm:

Xem đáp án

Đáp án đúng là: B

Thư viện math trong Python cung cấp các chương trình có sẵn để làm việc với các hàm số học.


Câu 4:

Trong Python khai báo hằng đúng là:

Xem đáp án

Đáp án đúng là: C

Khai báo hằng trong Python có dạng: =.


Câu 5:

Trong Python, sau khi khai báo thư viện math, để tính ta dùng lệnh:

Xem đáp án

Đáp án đúng là: D

Sau khi khai báo thư viện ta phải có tên thư viện trước hàm cần sử dụng, ngăn cách nhau bởi dấu chấm “.”.


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận