Trắc nghiệm Tin 11 Python Bài 3. Cấu trúc chương trình có đáp án

  • 983 lượt thi

  • 10 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Phát biểu nào sau đây là đúng khi nói về phần khai báo trong Python:

Xem đáp án

Đáp án đúng là: D

Vì trong Python không phải khi nào cũng cần có phần khai báo. Chỉ khai báo khi chương trình có sử dụng đến thư viện chương trình con nào đó.


Câu 2:

Trong Python khi cần khai báo hằng ta khai báo ở đâu?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: C

Trong Python khai báo biến hay hằng không nhất thiết phải khai báo ở đầu chương trình mà có thể khai báo ở bất kì vị trí nào trong chương trình trước khi dùng đến


Câu 3:

Thư viện math trong Python cung cấp các chương trình có sẵn để làm việc với các hàm:

Xem đáp án

Đáp án đúng là: B

Thư viện math trong Python cung cấp các chương trình có sẵn để làm việc với các hàm số học.


Câu 4:

Trong Python khai báo hằng đúng là:

Xem đáp án

Đáp án đúng là: C

Khai báo hằng trong Python có dạng: =.


Câu 5:

Trong Python, sau khi khai báo thư viện math, để tính ta dùng lệnh:

Xem đáp án

Đáp án đúng là: D

Sau khi khai báo thư viện ta phải có tên thư viện trước hàm cần sử dụng, ngăn cách nhau bởi dấu chấm “.”.


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận