Trắc nghiệm Tin học 11 Bài 18 (có đáp án): Ví dụ về cách viết và sử dụng chương trình con

  • 2198 lượt thi

  • 10 câu hỏi

  • 20 phút

Câu 1:

Khẳng định nào sau đây là đúng? 

Xem đáp án

Trong ngôn ngữ Pascal, các chương trình con có thể có hoặc không có tham số hình thức tùy thuộc vào từng chương cụ thể.

Đáp án: A


Câu 2:

Khẳng định nào sau đây là đúng?

Xem đáp án

Lời gọi hàm và lời gọi thủ tục có thể có tham số thực sự hoặc không có tham số thực sự tùy thuộc vào từng thủ tục và hàm đó. Tham số thực sự có thể là tham biến hoặc tham trị tùy từng chương trình cụ thể.

Đáp án: D


Câu 3:

Trong các cách sử dụng thủ tục sau, cách nào là phù hợp nhất?

Xem đáp án

Khi sử dụng thủ tục cần khai báo thủ tục một lần và gọi nó trong thân chương trình mỗi khi muốn sử dụng.

Đáp án: D


Câu 4:

Khẳng định nào sau đây là đúng?

Xem đáp án

Một chương trình con có thể không có tham số hình thức và cũng có thể không có biến cục bộ. Vì vậy trong thân chương trình lệnh gọi hàm hay thủ tục có thể có tham trị hoặc tham biến tùy vào từng chương trình.

Đáp án: D


Câu 5:

Kiểu dữ liệu của hàm 

Xem đáp án

Kiểu dữ liệu của một hàm được xác định bởi kiểu giá trị mà hàm trả về và chỉ có thể là các kiểu integer, real, char, Boolean, string.

Đáp án: C


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận