Trắc nghiệm Tin học 11 C++ Bài 13: Kiểu cấu trúc (struct) có đáp án

  • 746 lượt thi

  • 15 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Khẳng định nào sau đây là đúng khi nói về kiểu cấu trúc (struct)?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: A

Dữ liệu kiểu cấu trúc (struct) dùng để mô tả các đối tượng có cùng một số thuộc tính mà các thuộc tính có thể có các kiểu dữ liệu khác nhau.


Câu 2:

Kiểu cấu trúc được định nghĩa:

Xem đáp án

Đáp án đúng là: D

Kiểu cấu trúc thường được định nghĩa như sau: 

struct <tên kiểu cấu trúc>{

<kiểu thành viên 1><thành viên 1>;

. . .

<kiểu thành viên k><thành viên k>;
};


Câu 3:

Sau khi có kiểu cấu trúc, biến kiểu cấu trúc có thể được khai báo như sau:

Xem đáp án

Đáp án đúng là: B

Sau khi có kiểu cấu trúc, biến kiểu cấu trúc có thể được khai báo như sau:

<Tên kiểu cấu trúc><tên biến bản ghi>;</tên></tên>


Câu 4:

Có bao nhiêu cách gán giá trị cho biến bản ghi?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: B

Có hai cách để gán giá trị cho biến bản ghi: Dùng lệnh gán trực tiếp và gán giá trị cho từng thuộc tính.


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận