Trắc nghiệm Toán 3 Cánh diều Bài 44. Tính giá trị của biểu thức số (tiếp theo) (Phần 2) có đáp án

  • 247 lượt thi

  • 8 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Cho biểu thức: A = (126 + 24) × 3 − 250Chọn biểu thức có giá trị bằng biểu thức A.

Xem đáp án

Đáp án đúng là: A

Ta tính giá trị của từng biểu thức:

(127 + 173) × 3 – 175 × 4 = 300 × 3 – 175 × 4 = 900 – 700 = 200A. (126 + 24) × 3 – 250 = 150 × 3 – 250 = 450 – 250 = 200B. 120 : 5 + 90 × 2 = 24 + 180 = 204

C. (126 + 24) + 3 + 250 = 403

D. 120 × 5 + 90 : 2 = 645Vậy biểu thức (127 + 173) × 3 – 175 × 4 có giá trị bằng với biểu thức đã cho.


Câu 2:

Cho biểu thức: A = (25 – 5 × 4) × 9 − 20; B = 100 − (32 – 16 : 4) × 2Trong các khẳng định sau đây, khẳng định nào đúng?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: A

A = (25 – 5 × 4) × 9 − 20A = (25 − 20) × 9 − 20A = 5 × 9 − 20A = 45 − 20A = 25B = 100 − (32 – 16 : 4) × 2B = 100 − (32 − 4) × 2B = 100 – 28 × 2B = 100 − 56B = 44Vì: 25 < 44 nên A < B


Câu 3:

685 – 125 + 321 … 685 − (125 + 321)

Xem đáp án

Đáp án đúng là: A

685 – 125 + 321 = 560 + 321 = 881685 − (125 + 321) = 685 – 446 = 239Vậy 881 > 239  điền dấu “>”.


Câu 4:

Cho biểu thức: 72 : (9 − 3).Minh nói: “Lấy 72 chia cho 9, được kết quả bao nhiêu trừ đi 3 thì ta được giá trị của biểu thức đã cho”. Theo em Minh nói đúng hay sai?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: B

Vì biểu thức đã cho có dấu ngoặc nên trước tiên ta phải thực hiện phép trừ trong ngoặc trước.Do Minh không thực hiện phép trừ trong ngoặc trước nên Minh đã thực hiện sai việc tính giá trị của biểu thức đã cho.Vậy Minh nói sai.


Câu 5:

Biểu thức nào dưới đây có giá trị bằng 20?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: C

Ta có: (33 − 17) × 2 = 16 × 2 = 32.Vậy giá trị của biểu thức (33 − 17) × 2 là 32.Ta có: (90 − 30) : 2 = 60 : 2 = 30.Vậy giá trị của biểu thức (90 − 30) : 2 là 30.Ta có: 55 − (23 + 12) = 55 – 35 = 20

Ta có: 55 – 23 + 12 = 32 + 12 = 44 Vậy giá trị của biểu thức 55 − (23 + 12) là 20.


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận