Trắc nghiệm Toán 3 (có đáp án) Chia số có ba chữ số cho số có một chữ số

  • 1407 lượt thi

  • 11 câu hỏi

  • 15 phút

Câu 1:

Kết quả của phép chia 528 : 3 là:

Xem đáp án

Đáp án A

5 chia 3 được 1; viết 11 nhân 3 bằng 3. Lấy 5 trừ 3 bằng 2.

* Hạ 2, được 22. Lấy 22 chia 3 được 7, viết 77 nhân 3 bằng 21, lấy 22 trừ 21 bằng 1.

* Hạ 8, được 18, lấy 18 chia 3 được 6,viết 6. Lấy 6 nhân 3 bằng 1818 trừ 18 bằng 0.

Vậy 528 : 3 = 176


Câu 2:

Số dư của phép chia 376 : 5 là:

Xem đáp án

Đáp án B

Vậy 376 : 5 = 75 (dư 1)


Câu 3:

Điền số thích hợp vào chỗ trống.

Một quyển sách dày 306 trang và gồm 9 chương, mỗi chương có số trang bằng nhau.

Xem đáp án

Mỗi chương của quyển sách đó dày số trang là:

306 : 9 = 34 (trang)

Đáp số: 34 trang.

Số cần điền vào chỗ trống là: 34.


Câu 4:

Điền số thích hợp vào chỗ trống:

Xem đáp án

Ta có: 368 : 8 = 46 và 368 : 4 = 92

a) Giảm 368 đi 8 lần thì được số 46.

b) 14 của 368 bằng 92.

Vậy số cần điền vào chỗ trống lần lượt là 46 và 92.


Câu 5:

Điền số thích hợp vào chỗ trống.

Xem đáp án

Một năm có 365 ngày và một tuần có 7 ngày.

Ta có: 365 : 7 = 52 (dư 1)

Vậy một năm thường có 52 tuần và dư 1 ngày.

Các số cần điền vào chỗ trống là 52; 1.


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận

Le Ho
19:27 - 17/04/2022

QUA DE LUON CO