Trắc nghiệm Toán 4 Bài 2: (có đáp án) dấu hiệu chia hết cho 5

  • 1483 lượt thi

  • 15 câu hỏi

  • 15 phút

Câu 1:

Số có chữ số tận cùng là 0 hoặc 5 thì chia hết cho 5. Đúng hay sai? 

Xem đáp án

Các số có chữ số tận cùng là  0 hoặc 5  thì chia hết cho 5.

Vậy khẳng định đã cho là đúng.

Đáp án A


Câu 2:

Các số không chia hết cho 5 có chữ số tận cùng là:

Xem đáp án

Các số không có chữ số tận cùng là 0 hoặc 5 thì không chia hết cho 5.

Do đó các số không chia hết cho 5 có chữ số tận cùng là 1;2;3;4;6;7;8;9.

Vậy tất cả các đáp án A, B, C đều đúng.

Đáp án D


Câu 3:

Trong các số sau, số nào chia hết cho 5? 

Xem đáp án

Số 241 có chữ số tận cùng là 1 nên 241 không chia hết cho 5.

Số 345 có chữ số tận cùng là 5 nên 345 chia hết cho 5.

Số 987 có chữ số tận cùng là 7 nên 987 không chia hết cho 5.

Số 1999 có chữ số tận cùng là 99 nên 1999 không chia hết cho 5.

Vậy trong các số đã cho, số chia hết cho 5 là 345.

Đáp án B


Câu 4:

Dãy gồm các số chia hết cho 5 là:

Xem đáp án

Dãy A gồm các số có chữ số tận cùng là 8;7;6;4;3 nên không chia hết cho 5.

Dãy B có số 764 có chữ số tận cùng là 4 nên không chia hết cho 5.

Dãy C gồm các số có chữ số tận cùng là 0;5 nên chia hết cho 5.

Dãy D có số 45738 có chữ số tận cùng là 8 nên 45738 không chia hết cho 5.

Vậy dãy gồm các số chia hết cho 5 là 80;185;875;2020;37105.

Đáp án C


Câu 5:

Cho các số sau  30; 65; 88; 142; 1225; 1506; 2389;10350; 87615. Có bao nhiêu số không chia hết cho 5?

Xem đáp án

Các số không có chữ số tận cùng là 0 hoặc 5 thì không chia hết cho 5. 

Do đó trong các số đã cho, các số không chia hết cho 5 là 88;142;1506;2389.

Vậy có 4 số không chia hết cho 5.

Đáp án B


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận

Phuc Vo duy
15:34 - 10/09/2021

kho qua

trii lee
08:38 - 20/06/2022

ùgeuggdbbgsa

trii lee
08:39 - 20/06/2022

vvvvv