Trắc nghiệm Toán 4 Bài 3: (có đáp án) tìm hai số khi biết hiệu và tỉ số của hai số đó

  • 1338 lượt thi

  • 10 câu hỏi

  • 20 phút

Câu 1:

Tỉ số của số thứ nhất và số thứ hai là 9/7 thì khi vẽ sơ đồ ta vẽ

Xem đáp án

Tỉ số của số thứ nhất và số thứ hai là 9/7 có nghĩa số thứ nhất bằng 9/7 số thứ hai. Vậy nếu coi số thứ hai là 7 phần thì số thứ nhất là 9 phần như thế.

Vậy đáp án đúng là số thứ nhất là 9 phần, số thứ hai là 7 phần

Đáp án B


Câu 2:

Điền số thích hợp vào ô trống:

Hiệu của 2 số là 57. Tỉ số của hai số đó là 2/5.

Vậy số bé là ...

Xem đáp án

Ta có sơ đồ:  

Theo sơ đồ, hiệu số phần bằng nhau là:

                 5−2=3 (phần)

Số bé là:

                 57:3×2=38

                                         Đáp số: 38.

Vậy đáp án đúng điền vào ô trống là 38


Câu 3:

Hiệu của hai số là 156. Tỉ số của hai số đó là 5/7. Vậy hai số đó

Xem đáp án

Ta có sơ đồ:    

Theo sơ đồ, hiệu số phần bằng nhau là:

                  7−5=2 (phần)

Số bé là:

                  156:2×5=390

Số lớn là:

                  390+156=546

                               Đáp số: Số bé: 390 ;

                                           Số lớn: 546

Đáp án B


Câu 4:

Một cửa hàng có số gạo tẻ nhiều hơn số gạo nếp là 135kg. Biết số gạo nếp bằng 3/8 số gạo tẻ. Tính số gạo mỗi loại?

Xem đáp án

Ta có sơ đồ:

Theo sơ đồ, hiệu số phần bằng nhau là:

           8−3=5 (phần)

Cửa hàng đó có số ki-lô-gam gạo tẻ là:

            135:5×8=216(kg)

Cửa hàng đó có số ki-lô-gam gạo nếp là:

            216−135=81(kg)

                        Đáp số: 216kg gạo tẻ;

                                     81kg gạo nếp

Đáp án C


Câu 5:

Điền số thích hợp vào ô trống:

Hiệu của hai số là số chẵn lớn nhất có ba chữ số. Biết số lớn gấp 3 lần số bé.

Vậy số lớn là...

Xem đáp án

Số chẵn lớn nhất có ba chữ số là 998. Vậy hiệu của hai số là 998.

Ta có sơ đồ:  

Theo sơ đồ, hiệu số phần bằng nhau là:

                 3−1=2 (phần)

Số lớn là:

                 998:2×3=1497

                                         Đáp số: 1497.

Vậy đáp án đúng điền vào ô trống là 1497.


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận