Trắc nghiệm Toán 4 Bài 6: (có đáp án) triệu và lớp triệu

  • 1513 lượt thi

  • 13 câu hỏi

  • 20 phút

Câu 1:

10 trăm nghìn được gọi là 10 triệu. Đúng hay sai?

Xem đáp án

10 trăm nghìn được gọi là 1 triệu.

Vậy phát biểu “10 trăm nghìn được gọi là 10 triệu” là sai.

Đáp án B


Câu 2:

Lớp triệu gồm những hàng nào?

Xem đáp án

Lớp triệu gồm các hàng: triệu, chục triệu, trăm triệu.

Vậy tất cả các đáp án A, B, C đều đúng.

Đáp án D


Câu 3:

Số 2 chục triệu được viết là:

Xem đáp án

Ta có: 1 chục triệu được viết là 10000000.

Do đó số 2 chục triệu được viết là: 20000000.

Đáp án D


Câu 4:

Số 5 trăm triệu có bao nhiêu chữ số 0 ?

Xem đáp án

Số 5 trăm triệu được viết là 500000000.

Số 500000000 có 8 chữ số 0 .

Vậy số 5 trăm triệu có 8 chữ số 0.

Đáp án C


Câu 5:

Số 7162805 được đọc là:

Xem đáp án

Số 7162805 đọc là bảy triệu một trăm sáu mươi hai nghìn tám trăm linh năm.

Đáp án B


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận