Trắc nghiệm Toán 6 KNTT Bài 1. Số thập phân có đáp án

  • 234 lượt thi

  • 8 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Viết phân số \[\frac{{131}}{{1000}}\]  dưới dạng  số thập phân ta được

Xem đáp án

Trả lời:

\[\frac{{131}}{{1000}} = 0,131\]

Đáp án cần chọn là: A


Câu 2:

Viết số thập phân 0,25 về dạng phân số ta được

Xem đáp án

Trả lời:

\[0,25 = \frac{{25}}{{100}} = \frac{1}{4}\]

Đáp án cần chọn là: A


Câu 3:

Viết các số thập phân sau dưới dạng phân số tối giản:

−0,125=…;  −0,012=...;  −4,005=...

Xem đáp án

Trả lời:

\[ - 0,125 = \frac{{ - 125}}{{1000}} = \frac{{ - 125:125}}{{1000:125}} = \frac{{ - 1}}{8}\]

\[ - 0,012 = \frac{{ - 12}}{{1000}} = \frac{{ - 12:4}}{{1000:4}} = \frac{{ - 3}}{{250}}\]

\[ - 4,005 = \frac{{ - 4005}}{{1000}} = \frac{{ - 4005:5}}{{1000:5}} = \frac{{ - 801}}{{200}}\]

Đáp án cần chọn là: D


Câu 4:

Điền dấu ">;<;=" vào ô trống 508,99    509,01

Xem đáp án

Trả lời:

Ta có: 508 < 509 nên 508,99 <  509,01.


Câu 5:

Trong một cuộc thi chạy 200 m, có ba vận động viên đạt thành tích cao nhất là:

Mai Anh: 31,42 giây; Ngọc Mai: 31,48 giây; Phương Hà: 31,09 giây.

Các vận động viên đã về Nhất, về Nhì, về Ba lần lượt là:

 Media VietJack

Xem đáp án

Trả lời:

Ta có: 31,48 > 31,42 > 31,09.

Suy ra Ngọc Mai về nhất, Mai Anh về nhì, Phương Hà về ba.

Đáp án cần chọn là: A


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận