Trắc nghiệm Triệu và lớp triệu có đáp án (Cơ bản)

  • 1010 lượt thi

  • 20 câu hỏi

  • 20 phút

Câu 1:

Điền đáp án đúng vào chỗ chấm:

Số gồm 3 trăm nghìn, 4 chục nghìn, 5 trăm, 8 chục viết là …………

Xem đáp án

Hướng dẫn giải:

Số gồm 3 trăm nghìn, 4 chục nghìn, 5 trăm, 8 chục viết là 340580

Vậy số cần điền là 340580.

Lưu ý : Khi viết số ta viết từ trái sang phải hay từ hàng cao đến hàng thấp


Câu 2:

Điền đáp án đúng vào chỗ chấm:

Tám mươi tư triệu viết là ……….

Xem đáp án

Hướng dẫn giải:

Tám mươi tư triệu viết là 84 000 000

Vậy số cần điền là 84 000 000

Lưu ý : Khi viết số ta viết từ trái sang phải hay từ hàng cao đến hàng thấp


Câu 3:

Lựa chọn đáp án đúng nhất:

Hàng nghìn thuộc lớp đơn vị. Đúng hay sai?

Xem đáp án

Đáp án B

Lớp đơn vị gồm hàng đơn vị, hàng chục, hàng trăm.

Nên hàng nghìn  không thuộc lớp đơn vị

Vậy ta chọn đáp án: B. Sai


Câu 4:

Lựa chọn đáp án đúng nhất:

Hàng trăm nghìn thuộc lớp nghìn. Đúng hay sai?

Xem đáp án

Đáp án A

Lớp nghìn gồm hàng nghìn, hàng chục nghìn, hàng trăm nghìn.

Nên hàng trăm nghìn thuộc lớp nghìn.

Vậy ta chọn đáp án: A. Đúng


Câu 5:

Điền đáp án đúng vào chỗ chấm:  1000 triệu =  ……….. tỉ

Xem đáp án

Hướng dẫn giải:

1000 triệu = 1 tỉ

Vậy đáp án cần điền là: 1


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận