Trắc nghiệm: Văn bản đề nghị có đáp án

  • 1574 lượt thi

  • 5 câu hỏi

  • 3 phút

Câu 1:

Trong cuộc sống sinh hoạt và học tập, khi nào cần phải làm văn bản đề nghị ? 

Xem đáp án

Đáp án: C


Câu 3:

Trong các tình huống sau tình huống nào không phải viết giấy đề nghị? 

Xem đáp án

Đáp án: D


Câu 4:

Từ nào thích hợp điền vào chỗ trống?

Văn bản đề nghị cần trình bày…….. theo một số mục quy định sẵn.

Xem đáp án

Đáp án A


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận