Trắc nghiệm Vật lí 10 Bài 12. Chuyển động ném có đáp án

  • 1822 lượt thi

  • 10 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Khi ném một vật theo phương ngang (bỏ qua sức cản của không khí), thời gian chuyển động của vật phụ thuộc vào

Xem đáp án

Đáp án đúng là: B.

B - đúng vì công thức tính thời gian rơi trong chuyển động ném ngang là \[{\rm{t = }}\sqrt {\frac{{{\rm{2}}{\rm{.H}}}}{{\rm{g}}}} \]với H là độ cao của vật từ chỗ bị ném đến mặt đất.


Câu 2:

Công thức tính tầm xa của vật bị ném ngang?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: A.

A - đúng vì công thức tính tầm xa của vật bị ném ngang là \[{\rm{L = }}{{\rm{v}}_0}.\sqrt {\frac{{{\rm{2}}{\rm{.H}}}}{{\rm{g}}}} \].


Câu 3:

Nếu từ cùng một độ cao đồng thời ném các vật khác nhau với vận tốc khác nhau thì vật nào có vận tốc ném lớn hơn sẽ có tầm bay xa

Xem đáp án

Đáp án đúng là: A.

A - đúng vì dựa vào công thức tầm xa của chuyển động ném ngang là \[{\rm{L = }}{{\rm{v}}_0}.\sqrt {\frac{{{\rm{2}}{\rm{.H}}}}{{\rm{g}}}} \], tầm xa phụ thuộc vào độ cao và vận tốc ném.


Câu 4:

Nếu từ các độ cao khác nhau ném ngang các vật với cùng vận tốc thì vật nào ném ở độ cao lớn hơn sẽ có tầm xa

Xem đáp án

Đáp án đúng là: B.

B - đúng vì dựa vào công thức tầm xa của chuyển động ném ngang là \[{\rm{L = }}{{\rm{v}}_0}.\sqrt {\frac{{{\rm{2}}{\rm{.H}}}}{{\rm{g}}}} \], tầm xa phụ thuộc vào độ cao và vận tốc ném.


Câu 5:

Một vật được ném theo phương ngang với vận tốc ban đầu là \[{{\rm{v}}_0} = 30\]m/s từ một độ cao h = 80 m so với mặt đất. Lấy \[{\rm{g}} = 10{\rm{m/}}{{\rm{s}}^{\rm{2}}}\]. Bỏ qua sức cản của không khí. Tính thời gian rơi và tầm xa của vật.

Xem đáp án

Đáp án đúng là: B.

Thời gian rơi của vật là \[{\rm{t = }}\sqrt {\frac{{{\rm{2}}{\rm{.H}}}}{{\rm{g}}}} = \sqrt {\frac{{2.80}}{{10}}} = 4({\rm{s}}).\]

Tầm xa của vật là \[L = {v_0}.\sqrt {\frac{{2.H}}{g}} = 30.\sqrt {\frac{{2.80}}{{10}}} = 120(m)\].


4

Đánh giá trung bình

0%

100%

0%

0%

0%

Nhận xét

T

7 tháng trước

Thư Thư

Bình luận


Bình luận

Nhật Trung Nguyễn
07:36 - 28/12/2022

câu công thức ném xiên H= bị sai đáp án hướng dẫn giải là A mà chọn A lại sai

Phạm Thế Huy
20:06 - 22/11/2023

đáp an a và b của câu 4 giốngnhau

Phạm Thế Huy
20:19 - 22/11/2023

câu 7 a đúng mà chọn a lại sai

Phạm Thế Huy
20:19 - 22/11/2023

câu 8 cũng như câu 7