Trắc nghiệm Vật lí 10 Bài 17. Trọng lực và lực căng có đáp án

  • 1472 lượt thi

  • 10 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Ở gần Trái Đất trọng lực có đặc điểm nào sau đây?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: D.

Trọng lực có đặc điểm:

- Phương thẳng đứng

- Chiều từ trên xuống dưới.

- Điểm đặt tại trọng tâm của vật.


Câu 2:

Trọng lực là

Xem đáp án

Đáp án đúng là: D.

Trọng lực là

- Lực hút do Trái Đất tác dụng lên vật.

- Lực hấp dẫn do Trái Đất tác dụng lên vật.

- Lực gây ra gia tốc rơi tự do cho vật.


Câu 3:

Công thức tính trọng lượng?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: A.

Công thức tính trọng lượng: P = m.g.


Câu 4:

Một vật khối lượng 20 kg thì có trọng lượng gần bằng giá trị nào sau đây?

Xem đáp án

Lấy g = 9,8 m/s2 thì trọng lượng của vật là \[P = m.g = 20.9,8 = 196N\].


Câu 5:

Nhận xét nào sau đây sai?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: C.

A, B đúng: khối lượng chỉ lượng chất tạo nên vật đó, không thay đổi ở các vị trí khác nhau, và có tính chất cộng.

C - sai vì: Công thức P = mg chỉ là công thức tổng quát. Khối lượng vật không thay đổi theo vị trí đặt vật nhưng gia tốc trọng trường g sẽ thay đổi theo vị trí đặt vật, dẫn đến trọng lượng sẽ thay đổi.


5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

V

1 năm trước

Võ Ngọc Vương

Bình luận


Bình luận