Trắc nghiệm Vật lí 10 Bài 18. Lực ma sát có đáp án

  • 1536 lượt thi

  • 10 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Khi ôtô chuyển động thẳng đều thì

Xem đáp án

Đáp án đúng: C

Các lực tác dụng lên xe ôtô bao gồm: trọng lực, phản lực, lực kéo của động cơ, lực ma sát với đường, lực cản của không khí. Xe chuyển động thẳng đều khi các lực tác dụng vào xe cân bằng nhau.


Câu 2:

Một vật trượt có ma sát trên một mặt phẳng nằm ngang. Nếu vận tốc của vật đó tăng lên 2 lần thì độ lớn lực ma sát trượt giữa vật và mặt tiếp xúc sẽ

Xem đáp án

Đáp án đúng: D

Lực ma sát \({F_{mst}} = {\mu _t}.N\), không phụ thuộc vào vận tốc của vật.


Câu 3:

Một vật lúc đầu nằm yên trên một mặt phẳng nhám nằm ngang. Sau khi được truyền một vận tốc đầu, vật chuyển động được một đoạn sau đó chuyển động chậm dần vì

Xem đáp án

Đáp án đúng: D

Lực ma sát gây cản trở chuyển động của vật, làm cho vật chuyển động chậm dần.


Câu 4:

Chọn biểu thức đúng về lực ma sát trượt?

Xem đáp án

Đáp án đúng: C

\(\mathop {{F_{mst}}}\limits^{} = {\mu _t}\mathop N\limits^{} \) trong đó \({\mu _t}\)là hệ số ma sát trượt, N áp lực lên bề mặt.


Câu 5:

Lực ma sát trượt không phụ thuộc vào những yếu tố nào?

Xem đáp án

Đáp án đúng: A

Lực ma sát trượt không phụ thuộc vào diện tích tiếp xúc và vận tốc của vật


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận