Dạng 45. Xác định tốc độ góc, chu kì, tần số có đáp án

  • 248 lượt thi

  • 12 câu hỏi

  • 60 phút

Câu 1:

Một vệ tinh của Việt Nam được phóng lên quỹ đạo, sau khi ổn định vệ tinh chuyển động tròn đều với vận tốc v = 3 km/h ở độ cao 25000 km so với mặt đất. Bán kính Trái Đất là 6400 km. Tính chu kì, tần số của vệ tinh? (Chọn đáp án gần đúng nhất).

Xem đáp án

Đáp án đúng là B

Vận tốc của vệ tinh v = 3km/h =  56m/s 

Bán kính quỹ đạo của vệ tinh là:  r=R+h=6400+25000=31400km=31400000m 

Tốc độ góc:  ω=vr=56314000002,65.108rad/s 

Chu kì quay:  T=2πω=2π2,65.108237101332s=2744,2 ngày

Tần số:  f=1T4,22.109Hz 


Câu 2:

Một đồng hồ có kim giờ dài 3 cm, kim phút dài 4 cm. Tính tỉ số giữa tốc độ của hai đầu kim phút và kim giờ.

Xem đáp án

Đáp án đúng là A

Tỉ số:  vphvh=ωph.Rphωh.Rh=2πTph.Rph2πTh.Rh=Rph.ThRh.Tph=16

Câu 3:

Phát biểu nào sau đây sai khi nói về một vật chuyển động tròn đều?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: D

D – sai vì bán kính tăng gấp đôi thì tốc độ góc tăng 2 lần vì  ω=vr.


Câu 4:

Một bánh xe đang quay đều, mỗi phút nó quay được 3 000 vòng. Phát biểu nào sau đây sai khi nói về chuyển động của bánh xe?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: C

A – đúng vì tốc độ góc: 3000 vòng/ phút =  3000.2π60=100πrad/s

Hay trong khoảng thời gian 0,01 giây thì độ dịch chuyển góc của một điểm bất kì trên bánh xe bằng π radian.

B – đúng vì  v=ωr=100π.0,1=10πm/s

C – sai vì chỉ những điểm nằm trên cùng một đường thẳng nối từ tâm quỹ đạo ra mới có tốc độ hơn kém nhau 20π m/s.

D – đúng vì gia tốc hướng tâm  a=v2r tỉ lệ nghịch với bán kính quỹ đạo.


Câu 5:

Biết kim phút của đồng hồ treo tường có chiều dài a = 10,0 cm.

Tính độ dịch chuyển góc và quãng đường đi của điểm đầu kim phút trong khoảng thời gian t = 15,0 phút.

Xem đáp án

Đáp án đúng là C

Độ dịch chuyển góc của kim phút là:  θ=2π×tT=2πrad×15phut60phut=π2rad

Quãng đường đi của điểm đầu kim phút là:  s=θr=π2rad10,0cm15,7cm


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận