Trắc nghiệm Vật lí 10 Bài 9. Chuyển động thẳng biến đổi đều có đáp án

  • 2374 lượt thi

  • 10 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Trong chuyển động thẳng biến đổi đều, véctơ gia tốc tức thời có đặc điểm:

Xem đáp án

Đáp án đúng là: D.

A - sai.

B - sai.

C - sai.

D - đúng vì trong chuyển động thẳng biến đổi đều vận tốc thay đổi đều theo thời gian.


Câu 2:

Câu nào đúng?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: D.

A – sai vì mỗi trường hợp là khác nhau, về giá trị có thể lớn nhưng xét về mặt độ lớn thì chưa chắc đã đúng.

B – sai vì gia tốc biểu thị cho độ thay đổi vận tốc.

C – sai vì trong chuyển động thẳng biến đổi đều chỉ có vận tốc thay đổi, còn gia tốc không đổi.

D- đúng vì trong chuyển động thẳng biến đổi đều vận tốc thay đổi đều theo thời gian.


Câu 3:

Công thức vận tốc tức thời trong chuyển động thẳng biến đổi đều

Xem đáp án

Đáp án đúng là: B.

Công thức vận tốc tức thời trong chuyển động thẳng biến đổi đều: \[{\rm{v = }}{{\rm{v}}_{\rm{0}}}{\rm{ + a}}{\rm{.}}\Delta {\rm{t}}{\rm{.}}\]


Câu 4:

Công thức vận tốc tức thời trong chuyển động thẳng biến đổi đều nếu thời điểm ban đầu \[{{\rm{t}}_{\rm{0}}} = 0\] vật mới bắt đầu chuyển động.

Xem đáp án

Đáp án đúng là: B.

Vì \[{\rm{\Delta t = t - 0 = t}}\]và \[{{\rm{v}}_{\rm{0}}} = 0.\]

Suy ra \[v = a.t.\]


Câu 5:

Công thức nào sau đây là công thức tính độ dịch chuyển trong chuyển động thẳng biến đổi đều?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: A.

Công thức tính độ dịch chuyển trong chuyển động thẳng biến đổi đều: \[{\rm{d = }}{{\rm{v}}_{\rm{0}}}{\rm{.t + }}\frac{{\rm{1}}}{{\rm{2}}}{\rm{.a}}{\rm{.}}{{\rm{t}}^{\rm{2}}}\]


5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

M

1 năm trước

Mậu Chương

Bình luận


Bình luận