Trắc nghiệm Vật lí 11 Cánh diều Bài 1. Cường độ dòng điện có đáp án

  • 232 lượt thi

  • 12 câu hỏi

  • 60 phút

Câu 2:

Dòng điện trong kim loại là

Xem đáp án

Dòng điện trong kim loại là dòng dịch chuyển có hướng của các điện tích tự do.

Đáp án đúng là B


Câu 3:

Quy ước chiều dòng điện là

Xem đáp án

Quy ước chiều dòng điện là chiều dịch chuyển của các điện tích dương.

Đáp án đúng là D


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận