Trắc nghiệm Vật lí 11 Cánh diều Bài 1. Dao động điều hoà có đáp án

  • 218 lượt thi

  • 12 câu hỏi

  • 60 phút

Câu 1:

Một vật dao động điều hoà theo phương trình x=Acosωt+φ (A > 0; ω > 0) Pha của dao động ở thời điểm t là

Xem đáp án

Phương trình dao động điều hòa: x=Acosωt+φ

Ta có, pha dao động ở thời điểm t là: ωt+φ

Đáp án đúng là: C


Câu 2:

Một vật dao động điều hòa với biên độ bằng 4 cm. Khi pha của dao động bằng π3 thì li độ của vật bằng:

Xem đáp án

Biên độ: A = 4 cm.

Pha dao động: ωt+φ=π3 

Thay vào phương trình dao động: x=Acosωt+φ=4cosπ3=2cm.

Đáp án đúng là A.


Câu 3:

Trong dao động điều hòa, giá trị cực đại của vận tốc là

Xem đáp án

Đáp án đúng là A.


Câu 4:

Một chất điểm dao động điều hòa có phương trình vận tốc là v=3πcos3πt (cm/s). Gốc tọa độ ở vị trí cân bằng. Mốc thời gian được Đáp án đúng là vào lúc chất điểm có li độ và vận tốc là:

Xem đáp án

Đối chiếu với các phương trình tổng quát ta tính được:

x=Acos3πt+φv=x'=3πAsin3πt+φ=3πAcos3πt+φ+π2φ=π2A=1cm 

x0=1cos3π.0π2=0v0=3πcos3π.0=3πcm/s 

Đáp án đúng là B.


Câu 5:

Gia tốc của một chất điểm dao động điều hòa biến thiên

Xem đáp án

Gia tốc của một chất điểm dao động điều hòa là: a=ω2x

Gia tốc biến thiên cùng tần số và ngược pha với li độ x.

Đáp án đúng là B.


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận