Trắc nghiệm Vật lí 11 Cánh diều Bài 1. Mô tả sóng có đáp án

  • 227 lượt thi

  • 12 câu hỏi

  • 60 phút

Câu 1:

Khoảng cách giữa hai điểm gần nhất trên cùng một phương truyền sóng dao động cùng pha là

Xem đáp án

Khoảng cách giữa hai điểm gần nhất trên cùng một phương truyền sóng dao động cùng pha là bước sóng.

Đáp án đúng là A


Câu 2:

Tốc độ sóng là

Xem đáp án

Tốc độ sóng là tốc độ lan truyền năng lượng của sóng trong không gian.

Đáp án đúng là C


Câu 3:

Một sóng cơ lan truyền trong một môi trường với tốc độ 1,0 m/s và tần số 10 Hz, biên độ sóng không đổi. Trong khoảng thời gian giữa hai lần liên tiếp khi một phần tử của môi trường ở vị trí cân bằng, sóng lan truyền được quãng đường là

Xem đáp án

Bước sóng λ=vf=110=0,1m

Trong khoảng thời gian giữa hai lần liên tiếp khi một phần tử của môi trường ở vị trí cân bằng tương ứng với nửa chu kì, sóng lan truyền được quãng đường là S=λ2=0,12=0,05m=5cm 

Đáp án đúng là D


Câu 4:

Hiệu ứng Doppler là hiện tượng khi người quan sát chuyển động lại gần nguồn phát thì

Xem đáp án

Hiệu ứng Doppler là hiện tượng khi người quan sát chuyển động lại gần nguồn phát thì tần số sóng thu được lớn hơn tần số sóng của nguồn phát.

Đáp án đúng là B


Câu 5:

Một người quan sát một chiếc phao trên mặt biển, thấy nó nhô cao 10 lần trong khoảng thời gian 27s. Chu kì của sóng biển là

Xem đáp án

Ta thấy chiếc phao nhô lên 10 lần 9T=27sT=3s. 

Đáp án đúng là D


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận