Trắc nghiệm Vật lí 11 Cánh diều Bài 3. Giao thoa sóng có đáp án

  • 216 lượt thi

  • 12 câu hỏi

  • 60 phút

Câu 1:

Hiện tượng giao thoa sóng là hiện tượng

Xem đáp án

Hiện tượng giao thoa sóng là hiện tượng hai sóng khi gặp nhau có những điểm cường độ sóng luôn tăng cường hoặc triệt tiêu nhau.

Đáp án đúng là D


Câu 2:

Hai nguồn kết hợp là hai nguồn có

Xem đáp án

Hai nguồn kết hợp là hai nguồn có cùng tần số và hiệu số pha không đổi theo thời gian.

Đáp án đúng là D


Câu 3:

Hai sóng phát ra từ hai nguồn kết hợp. Cực đại giao thoa nằm tại các điểm có hiệu khoảng cách tới hai nguồn sóng bằng

Xem đáp án

Cực đại giao thoa nằm tại các điểm có hiệu khoảng cách tới hai nguồn sóng bằng một bội số nguyên của bước sóng.

Đáp án đúng là B


Câu 4:

Trong thí nghiệm giao thoa sóng trên mặt nước, hai nguồn A, B dao động cùng pha với cùng tần số f=13 Hz. Tại một điểm M cách các nguồn A, B lần lượt là d1=19  cm, d2=21  cmthì sóng có biên độ cực đại. Giữa M và đường trung trực của AB không có dãy cực đại khác. Tốc độ truyền sóng trên mặt nước là

Xem đáp án

M là điểm cực đại nên: d2d1=kλ=k.vf2119=k.v13

Do giữa M và đường trung trực của AB không có dãy cực đại khác nên M thuộc dãy cực đại bậc 1, nên k = 1.

2119=v13v=26cm/s

Đáp án đúng là C


Câu 5:

Trong thí nghiệm Young về giao thoa ánh sáng, hai khe cách nhau a = 0,5 mm và được chiếu sáng bằng ánh sáng đơn sắc có bước sóng λ. Khoảng cách từ hai khe đến màn quan sát là 2 m. Trên màn quan sát, trong vùng giữa hai điểm M và N mà MN = 2cm, người ta thấy tại M và N đều là vân sáng và đếm được có 10 vân tối. Bước sóng λ của ánh sáng dùng trong thí nghiệm này là

Xem đáp án

Do M và N đều là vân sáng và khoảng giữa M và N đếm được có 10 vân tối nên trong khoảng M và N có 10 khoảng vân.

Khoảng vân i=MN10=210=0,2cm=2.103m

Lại có i=λDaλ=aiD=0,5.103.2.1032=5.107m=0,5μm

Đáp án đúng là B


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận