Trắc nghiệm Vật lí 11 KNTT Bài 3: Vận tốc, gia tốc trong giao động điều hòa có đáp án

  • 1000 lượt thi

  • 10 câu hỏi

  • 60 phút

Câu 1:

Tìm phát biểu đúng khi nói về dao động điều hoà:

Xem đáp án

Đáp án đúng là C.


Câu 2:

Gia tốc của vật dao động điều hòa bằng không khi:

Xem đáp án

Đáp án đúng là C.


Câu 3:

Một chất điểm dao động điều hòa có phương trình vận tốc là v=3πcos3πt (cm/s). Gốc tọa độ ở vị trí cân bằng. Mốc thời gian được chọn vào lúc chất điểm có li độ và vận tốc là:

Xem đáp án

Đối chiếu với các phương trình tổng quát ta tính được:

x=Acos3πt+φv=x'=3πAsin3πt+φ=3πAcos3πt+φ+π2φ=π2A=1cm 

x0=1cos3π.0π2=0v0=3πcos3π.0=3πcm/s 

Đáp án đúng là B.


Câu 4:

Vận tốc và gia tốc của con lắc lò xo dao động điều hoà tại các thời điểm t1,t2 có giá trị tương ứng là v1 = 0,12 m/s, v2 = 0,16 m/s, a1= 0,64 m/s2, a2 = 0,48 m/s2. Biên độ và tần số góc dao động của con lắc là:

Xem đáp án

Áp dụng công thức: x2+v2ω2=A2a=ω2xa2ω4+v2ω2=A2 

0,482ω4+0,162ω2=A20,642ω4+0,122ω2=A2A=0,05mω=4rad/s 

Đáp án đúng là A.


Câu 5:

Một quả cầu dao động điều hoà với biên độ 5 (cm), chu kỳ 0,4 (s). Tính vận tốc cùa quả cầu tại thời điểm vật có li độ 3 (cm) và đang chuyển động theo chiều dương.

Xem đáp án

x2+v2ω2=A2v>0v=ωA2x2=2πTA2x2=62,8cm/s 

Đáp án đúng là A


5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

8 tháng trước

Đậu Trần Yến Nhi

Bình luận


Bình luận