Trắc nghiệm Vật lý Bài tập tổng hợp và phân tích lực có đáp án

  • 157 lượt thi

  • 14 câu hỏi

  • 60 phút

Câu 1:

Cho hai lực đồng quy có độ lớn 4 N và 5 N hợp với nhau một góc α = 600. Hợp lực của hai lực trên có độ lớn bằng:

Xem đáp án

Đáp án đúng là: A

Áp dụng công thức tổng hợp lực trong trường hợp hai lực đồng quy hợp với nhau một góc α = 600 ta có: 

F=F12+F22+2F1F2cosα=412+522+2.4.5.cos600=7,8N

 


Câu 2:

Cho ba lực đồng qui cùng nằm trên một mặt phẳng, có độ lớn F1 = F2 = F3 = 30 N và từng đôi một hợp với nhau thành góc 120°. Hợp lực của chúng có độ lớn là bao nhiêu?

Cho ba lực đồng qui cùng nằm trên một mặt phẳng, có độ lớn F1 = F2 = F3 = 30 N và từng đôi một hợp với nhau thành góc 120°. Hợp lực của chúng có độ lớn là bao nhiêu?   A. 30 N. B. 0 N. C. 60 N. D. 90 N. (ảnh 1)

Xem đáp án

Đáp án đúng là: B

Ta có:  F=F1+F2+F3

Để tìm hợp lực  F, trước hết ta tổng hợp 2 lực  F1 và  F2

 F12=F1+F2

Cho ba lực đồng qui cùng nằm trên một mặt phẳng, có độ lớn F1 = F2 = F3 = 30 N và từng đôi một hợp với nhau thành góc 120°. Hợp lực của chúng có độ lớn là bao nhiêu?   A. 30 N. B. 0 N. C. 60 N. D. 90 N. (ảnh 2)

Áp dụng quy tắc hình bình hành ta xác định được phương và chiều của  F12 như hình vẽ.

Độ lớn:  F12=F12+F22+2F1F2cosα=302+302+2.30.30.cos1200=30N

Như vậy  F12 cùng phương, ngược chiều với  F3, do đó ta có:

 F=F12+F3F=F12F3=0N


Câu 3:

Một vật nằm trên mặt phẳng nghiêng góc 600 so với phương ngang chịu tác dụng của trọng lực có độ lớn là 40 N. Độ lớn các thành phần của trọng lực theo phương song song và vuông góc với mặt phẳng nghiêng lần lượt là:

Xem đáp án

Đáp án đúng là: D

Một vật nằm trên mặt phẳng nghiêng góc 600 so với phương ngang chịu tác dụng của trọng lực có độ lớn là 40 N. Độ lớn các thành phần của trọng lực theo phương song song và vuông góc với mặt phẳng nghiêng lần lượt là: A. 34,6 N và 34,6 N. B. 20 N và 20 N. C. 20 N và 34,6 N. D. 34,6 N và 20 N. (ảnh 1)
 

Ta phân tích trọng lực  P thành hai thành phần  P1 và  P2 theo phương song song và vuông góc với mặt phẳng nghiêng như hình vẽ.

Từ hình vẽ ta có:

 P1=P.sinα=40.sin60=34,6NP2=P.cosα=40.cos60=20N


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận