Trắc nghiệm: Về luân lí xã hội ở nước ta (Phan Châu Trinh) có đáp án

  • 1100 lượt thi

  • 9 câu hỏi

  • 15 phút

Câu 1:

Lời giải thích nào sau đây về khái niệm luân lí không đúng với quan niệm của Phan Châu Trinh trong bài diễn thuyết "Về luân lí xã hội ở nước ta"

Xem đáp án

=> Đáp án B


Câu 2:

Ý nào sau đây chưa chính xác về tác giả Phan Châu Trinh?

Xem đáp án

=> Đáp án C


Câu 3:

Trong sự nghiệp văn học của mình, Phan Châu Trinh nổi tiếng nhất là thể loại văn học nào?

Xem đáp án

=> Đáp án B


Câu 4:

Phan Châu Trinh chủ trương cứu nước bằng con đường nào?

Xem đáp án

=> Đáp án A


Câu 5:

Đoạn trích “Về luân lí xã hội ở nước ta” gồm mấy phần?

Xem đáp án

=> Đáp án B


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận