Câu hỏi:

08/08/2022 213

Đi từ 150 gam tinh bột sẽ điều chế được bao nhiêu ml ancol etylic 46º bằng phương pháp lên men ancol? Cho biết hiệu suất phản ứng đạt 81% và d = 0,8 g/ml.

Siêu phẩm 30 đề thi thử THPT quốc gia 2024 do thầy cô VietJack biên soạn, chỉ từ 100k trên Shopee Mall.

Mua ngay

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Hướng dẫn:

m(C6H10O5)= 150.81% = 121,5 g

(1) (C6H10O5)n + nH2O → nC6H12O6

(2) C6H12O6 −to, men rượu→ 2C2H5OH + 2CO2

⇒ nC2H5OH =2.nC6H12O= 2.n.n(C6H10O5)= 2n.(121,5/162n) = 1,5 mol

VC2H5OH  = m/D = (1,5.46)/0,8 = 86,25 ml

Vdd = (86,25.46)/100 = 187,5 ml

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Khi lên men 1 tấn ngô chứa 65% tinh bột thì khối lượng ancol etylic thu được là bao nhiêu? Biết hiệu suất phản ứng lên men đạt 80%.

Xem đáp án » 08/08/2022 1,094

Câu 2:

Nếu dùng 1 tấn khoai chứa 20% tinh bột thì thu được bao nhiêu kg glucozơ? Biết hiệu suất pứ là 70%.

Xem đáp án » 08/08/2022 565

Câu 3:

Thuỷ phân hòan toàn 1 kg tinh bột thu được:

Xem đáp án » 08/08/2022 427

Câu 4:

Khi thuỷ phân 1 kg bột gạo có 80% tinh bột, thì khối lượng glucozơ thu được là bao nhiêu? Giả thiết rằng phản ứng xảy ra hoàn toàn.

Xem đáp án » 08/08/2022 327

Câu 5:

Thuỷ phân 1 kg khoai có chứa 20% tinh bột trong môi trường axit. Nếu hiệu suất của quá trình là 75% thì khối lượng glucozơ thu được là nhiêu?

Xem đáp án » 08/08/2022 306

Câu 6:

Thuỷ phân 324 gam tinh bột với hiệu suất phản ứng là 75%, khối lượng glucozơ thu được là:

Xem đáp án » 08/08/2022 224

Bình luận


Bình luận