Trắc nghiệm chuyên đề Hóa 9 Chủ đề 6: Phản ứng thủy phân tinh bột hoặc xenlulozo có đáp án

  • 401 lượt thi

  • 12 câu hỏi

  • 45 phút

Câu 1:

Khi thuỷ phân 1 kg bột gạo có 80% tinh bột, thì khối lượng glucozơ thu được là bao nhiêu? Giả thiết rằng phản ứng xảy ra hoàn toàn.

Xem đáp án

Hướng dẫn:

C6H10O5n+nH2OnC6H12O6      162n                         180n                      g    1.80%                180n.1.80%162n0,89    kg


Câu 2:

Đi từ 150 gam tinh bột sẽ điều chế được bao nhiêu ml ancol etylic 46º bằng phương pháp lên men ancol? Cho biết hiệu suất phản ứng đạt 81% và d = 0,8 g/ml.

Xem đáp án

Hướng dẫn:

m(C6H10O5)= 150.81% = 121,5 g

(1) (C6H10O5)n + nH2O → nC6H12O6

(2) C6H12O6 −to, men rượu→ 2C2H5OH + 2CO2

⇒ nC2H5OH =2.nC6H12O= 2.n.n(C6H10O5)= 2n.(121,5/162n) = 1,5 mol

VC2H5OH  = m/D = (1,5.46)/0,8 = 86,25 ml

Vdd = (86,25.46)/100 = 187,5 ml


Câu 3:

Thuỷ phân 1 kg khoai có chứa 20% tinh bột trong môi trường axit. Nếu hiệu suất của quá trình là 75% thì khối lượng glucozơ thu được là nhiêu?

Xem đáp án

(C6H10O5)n + nH2O → nC6H12O6

mtinh bot = 1/100.20 = 0,2 kg ⇒ ntinh bot = 1/810 kmol

Vì hiệu suất bằng 75% nên:

nglucozo=ntinh bot100.75=1810100.75=11080kmol

mglucozo=11080.180=0,16667kg=166,67g

Chọn A.


Câu 4:

Thuỷ phân hòan toàn 1 kg tinh bột thu được:

Xem đáp án

ntinh bot = nglucozo = 1/162 kmol ⇒ mglucozo = 1/162.180 = 1,11 kg

Chọn B.


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận