Câu hỏi:

18/06/2019 37,718

Is it necessary to meet the manager at the airport?

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án B

Có cần thiết phải gặp quản lý ở sân bay không?

A sai vì câu gốc chia ở thì hiện tại đơn còn thì của câu A là quá khứ đơn

B. Người quản lí có cần phải được gặp ở sân bay không? - Chuyển chủ động sang bị động

C sai vì "have to" đi với trợ động từ "Do" không có "tobe had to"

D. Sai vì "meet" là ngoại động từ nên cần có tân ngữ phía sau

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

The water was so cold that the children couldn't swim in it.

Xem đáp án » 18/06/2019 35,235

Câu 2:

He wore glasses and a false beard. He wanted nobody to recognize him.

Xem đáp án » 18/06/2019 22,863

Câu 3:

Nam defeated the former champion in three sets. He finally won the inter-school table tennis championship.

Xem đáp án » 18/06/2019 20,541

Câu 4:

He is very lazy. That makes his parents worried.

Xem đáp án » 18/06/2019 10,936

Câu 5:

We got lost because we forgot to take a map with us.

Xem đáp án » 18/06/2019 10,453

Câu 6:

She wrote the text. She selected the illustration as well.

Xem đáp án » 18/06/2019 7,725

Bình luận


Bình luận