Câu hỏi:

14/07/2019 14,949

Đô thị có diện tích lớn nhất nước ta hiện nay?

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Giải thích: Hà Nội là đô thị có diện tích lớn nhất nước ta hiện nay và không ngừng được mở rộng ra vùng ngoài thành.

Đáp án: A

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Phần lớn dân cư nước ta hiện sống ở nông thôn do

Xem đáp án » 14/07/2019 62,069

Câu 2:

Nhận định nào sau đây không đúng về ảnh hưởng tích cực của quá trình đô thị hóa?

Xem đáp án » 25/05/2020 60,861

Câu 3:

Để giảm thiểu ảnh hưởng tiêu cực của đô thị cần

Xem đáp án » 14/07/2019 58,358

Câu 4:

Số dân thành thị và tỉ lệ dân thành thị ở nước ta trong những năm qua có đặc điểm nào dưới đây?

Xem đáp án » 14/07/2019 50,350

Câu 5:

Để giảm bớt tình trạng di dân tự do vào các đô thị, giải pháp chủ yếu và lâu dài là

Xem đáp án » 14/07/2019 49,036

Câu 6:

Vùng có số dân đô thị nhiều nhất nước ta là

Xem đáp án » 14/07/2019 44,971

Câu 7:

Đô thị hóa ở nước ta có đặc điểm nào sau đây?

Xem đáp án » 14/07/2019 28,988

Bình luận


Bình luận

TÀI LIỆU VIP VIETJACK